Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wydział Budownictwa i Środowiska

Aleksandra Kołodyńska - Wojciechowska - dyrektor
tel. 75 77 50 187  wew. 23 / 75 77 61 595  fax. 75 77 13 139
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pokój nr 311, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę dla Gminy Zgorzelec, inwestycje liniowe, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
tel. 75 77 50 187 wew.26
pokój 319, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę na terenie gminy Sulików i Zawidów, inwestycje gazowe, zaświadczenia o samodzielności lokali, wycinka drzew
tel. 75 77 50 187 wew. 22
pokój 311, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę dla miasta i gminy Bogatynia
tel. 75 77 50 187 wew. 25
pokój 311, II piętro w budynku nr 8
 
Wydawanie pozwoleń na budowę dla gminy Węgliniec i Pieńsk oraz miasta Zgorzelec
tel. 75 77 50 187 wew. 21
pokój 311, II piętro w budynku nr 8
 
Ochrona gruntów rolnych, rekultywacja i geologia, ochrona przyrody, gospodarka wodna, rybactwo śródlądowe, emisja
tel. 75 77 50 187 wew. 24
pokój 303, II piętro w budynku nr 8

 

Udzielanie informacji:

Wydział Budownictwa i Środowiska informuje, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego jak i specyfiką rozpatrywanych wniosków, stosuje zasadę pisemności w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Udostępnianie akt postępowań zakończonych:

Do wglądu przez strony postepowania administracyjnego.

Nie wykonuje się kopii projektu budowlanego, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oprawiony jest w sposób trwały oraz stanowi przedmiot chroniony ustawą o prawach autorskich.

Wydawanie uwierzytelnionych kopii dokumentów:
Obowiązują opłaty, wysokość opłaty skarbowej wynosi:
- za uwierzytelnioną kopię dokumentu (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy) - 5 zł
- za pełnomocnictwo - 17 zł

           

Do zadań wydziału z zakresu środowiska należy:
1. Współpraca z organami samorządów powiatowych i gminnych, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organami statutowo związanymi
z ochroną przyrody

2. Ochrona gruntów rolnych i leśnych:
- Wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego
- Naliczanie opłat z tytułu faktycznego wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego
- Prowadzenie ewidencji opłat z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego

3. Rekultywacja terenu zdegradowanego:
- Wydawanie decyzji ustalającej kierunek i termin rekultywacji
- Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót rekultywacyjnych
- Wydawanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną

4. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opiniowanie miejscowych planów w zakresie kompetencji

5. Geologia:
- Zatwierdzanie, przyjmowanie projektów oraz dokumentacji geologicznych
- Udostępnienie informacji geologicznej
- Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

6. Rybactwo Śródlądowe:
- Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
- Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb
- Nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką

7. Gospodarka wodna:
- Nadzór nad spółkami wodnymi

8. Prawo ochrony środowiska
- pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
- pozwolenie zintegrowane
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów
- zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia a wymagających zgłoszenia

9. Ustawa o odpadach:
- zezwolenie na zbieranie odpadów
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów

10. Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

11. Ustawa o lasach:
- Ocena udatności uprawy leśnej
- Nadzór nad prowadzoną plantacją leśną
- Naliczanie i wypłacanie ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych
- Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności skarbu państwa
- Wydawanie decyzji o uznaniu lasu za las ochronny lub pozbawienie go takiego charakteru
- Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasu

12. Wydawanie decyzji :
- Odnośnie przebudowy drzewostanu
- Ponownego wprowadzenie drzewostanu
- Pielęgnacji i ochrony lasów

13. Prawo łowieckie:
- Wydawanie zezwoleń na czasowe przetrzymywanie zwierząt łownych
- Naliczanie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich
- Nadzór nad gospodarką łowiecką
- Rejestracja chartów rasowych i ich mieszańców
- Wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny ( w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów, urządzeń produkcyjnych i użyteczności publicznej)

14. Podział środków na zadania z zakresu ochrony środowiska:
- Nadzór i kontrola nad wykorzystaniem dotacji ze środków przeznaczonych na ochronę

15. Ochrona przyrody:
- Rejestracja zwierząt egzotycznych
- Wyrejestrowanie zwierząt egzotycznych

 

Do zadań wydziału z zakresu budownictwa należy:
1. Analiza dokumentacji, będącej załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę i jej ocena pod względem:
- zgodności projektów budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- zgodności projektów zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
- kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonania projektu przez osoby posiadające uprawnienia projektowe przynależące do izby samorządu zawodowego
2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę
3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
4. Przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
5. Przyjmowanie zgłoszeń robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zmiana sposobu użytkowania
6. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych z projektem
7. Wydawanie decyzji zmieniających zakres przedmiotowy decyzji o pozwoleniu na budowę będących w obrocie prawnym
8. Wydawanie zaświadczeń w sprawach uregulowanych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi
9. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
10. Wydawanie uzgodnień zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt.4
11. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
12. Wydawanie i rejestrowanie dzienników budów i tablic informacyjnych
13. Wydawanie innych rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prawa budowlanego:
- wygaśnięcie lub uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę
14. Udzielanie, bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
15. Udzielanie informacji na temat prowadzonego postępowania
16. Udzielanie informacji na temat dokumentów archiwalnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki