Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekty realizowane

1. Projekt “Zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych wraz z działaniami termomodernizacyjnymi w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu” został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową. Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu. Projekt obejmuje wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w niezawodną sieć bezprzewodową oraz doposażenie pracowni: matematycznych, informatycznej i pracowni akademii CISCO, z dziedziny nauk przyrodniczych (geograficzna, fizyczna, chemiczna, biologiczna) i 1 stanowisko pracy dla uczniów z orzeczonym kształceniem specjalnym. W ramach niniejszego projektu przewidziano również zakup urządzenia dla osób niepełnosprawnych – schodołaz gąsienicowy T9. Ponadto planuje się wymianę wyeksploatowanych i awaryjnych piecy gazowych na trzy pompy ciepła typu woda/powietrze na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Projekt będzie realizowany w 2017 roku. 

Całkowita wartość projektu 561 404,05 zł, dofinansowanie 85% 477 193,43 zł.

 

2. Powiat Zgorzelecki jest Partnerem w projekcie „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, który został złożony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1. E-usługi publiczne. Rolę Lidera Partnerstwa w projekcie pełni Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie. Głównym celem realizacji Projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną.
Wartość projektu 51 512 401,87 zł, wartość dofinansowania 43 582 788,92 zł.

3. Projekt pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu”.
Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Zgorzelcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
W ramach projektu zaplanowano wyposażenie pracowni informatycznej w komputery i sprzęt cyfrowy, zakup sprzętu do Sali Doświadczeń Świata oraz do terapii Tomatisa.
Całkowita wartość projektu 130 212,37 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 85 % 110 680,51 zł
Projekt pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

4. Projekt pn. projektu pn „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”.
Celem projektu jest poprawa warunków nauczania oraz podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, w tym do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu. Przedmiotem projektu jest przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu i utworzenie w nich pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia praktycznej nauki zawodu obu szkół wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalno-sanitarnym. W przebudowanym obiekcie powstaną następujące pracownie zawodowe: pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia badań i ochrony środowiska, pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót murarsko-tynkarskich, pracownia warsztatowa i dydaktyczna montażu systemów suchej zabudowy, pracownia dydaktyczna i warsztatowa robót malarsko-tapeciarskich, pracownia warsztatowa robót posadzkowo-okładzinowych oraz 5 sal dydaktycznych wraz z zapleczem. W ramach projektu zaplanowano także doposażenie pracowni zawodowych znajdujących się w budynkach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych (pracowni komputerowych technik multimedialnych; pracowni do tworzenia stron internetowych, aplikacji internetowych oraz baz danych; pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych; pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (pracowni budowlanej – dokumentacji technicznej i rysunku technicznego, pracowni budowlanej – kosztorysowania i normowania). W celu udostępnienia uczniom niepełnosprawnym pracowni znajdujących się na I piętrze budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu zostanie zakupiony schodołaz gąsienicowy.
Okres realizacji:2016-2018
Całkowita wartość projektu: 3 338 903,87 zł, z czego dofinansowanie z EFRR 85% 2 838 068,29 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 


5. Projekt „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.
Projekt zakłada opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj. opracowanie przez uczniów oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego zostaną utworzone w czterech liceach w Polsce i trzech gimnazjach w Saksonii Uczniowskie Agencje Turystyczne (UAT). UAT (15 uczniów i 2 nauczycieli w każdej szkole) wyposażone zostaną ze środków projektu w niezbędny sprzęt, konieczny do opracowania, prezentacji i promocji regionalnej oferty kulturalno-turystycznej. W tym celu uczniowie i nauczyciele uczestniczyć będą w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów z Polski i Niemiec, które pozwolą im zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu turystyki regionalnej i zarządzania kulturą, pogłębią znajomość języka sąsiada, a także wiedzę dotyczącą realiów społecznych sąsiedniego kraju i regionu przygranicznego. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów merytorycznych grup uczniowskich wspierają realizację działań oraz procesy logistyczne w UAT. Partnerem Wiodącym w projekcie jest Saksońska Agencja Oświatowa (SBA). Projekt będzie realizowany od września 2016r. - do sierpnia 2019roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

6. Projekt "Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych" złożony został przez Powiat Görlitz i Powiat Zgorzelecki w ramach Priorytetu IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa ochrony ludności w regionie przygranicznym w przypadku powodzi lub innych zagrożeń. Działania przewidziane do realizacji to np.: analiza potencjalnych zagrożeń w polskiej i niemieckiej części obszaru objętej projektem, koncepcje i stworzenie programu do transgranicznej wymiany informacji o zagrożeniach, transgraniczna integracja danych dot. współdziałania w sytuacjach kryzysowych, transgraniczne ćwiczenia w zakresie obsługi programu do wymiany informacji, promocja i rozpowszechnianie wyników. Wartość projektu Powiatu Zgorzeleckiego 248.547,66 eur. Środki wspólnotowe 85% 211.265,51 eur, wkład własny 15% 37.282,15 eur. Realizacja projektu planowana jest od grudnia 2016 r. do listopada 2019 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

7. Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak oraz Wicestarosta Zgorzelecki Mariusz Wieczorek informują, że Powiat Zgorzelecki wraz z Powiatem Goerlitz otrzymał dofinansowanie do Projektu p.n. „Dożynki bez Granic”. Projekt realizowany będzie od 14.06.2018 r. do 31. 10. 2018 r. Planowane koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 23 997, 84 EUR. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 83,34% kosztów kwalifikowanych, środki z budżetu państwa stanowić będą 5% wartości zadania. Wkład własny Powiatu Zgorzeleckiego to 11,66 % planowanej kwoty, tj. 2 797, 95 Euro.

Celem projektu jest utrwalenie istniejącej współpracy transgranicznej poprzez realizację wydarzenia kulturalnego na pograniczu polsko-saksońskim – „Dożynek bez Granic”.

15 września na boisku sportowym w Studniskach Dolnych odbędzie się święto plonów, potocznie zwane dożynkami. Jest to stały element kultury polskiej, z którym pragniemy zapoznać naszych zachodnich sąsiadów, zapraszając ich do wspólnego świętowania.

Podczas imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Z całą pewnością gości zachwyci tradycyjny dożynkowy korowód, któremu towarzyszyć będzie występ orkiestry dętej. Nie zabraknie innych artystów, którzy w swoim repertuarze zaprezentują pieśni ludowe i nie tylko. Gościnnie wystąpi Fundacja Kapela Pogranicze ze Studnisk. Do tańców poderwą gwiazdy muzyki diso-polo Piękni i Młodzi, Playboys oraz Zespół Kamerton. Zabawie i konkursom nie będzie końca. Tradycyjnie wybrany zostanie najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W trakcie przedsięwzięcia prezentowane będą tradycyjne i regionalne potrawy kulinarne z możliwością degustacji. Dodatkowo, na specjalnie przygotowanych stoiskach prowadzone będą warsztaty rękodzielnicze. Najmłodsi uczestnicy święta plonów będą mogli skorzystać z dmuchanych placów zabaw. O uśmiechy przy wspólnej zabawie oraz kolorowe buzie zadbają animatorzy.
Impreza tłumaczona będzie na język niemiecki.

„Projekt Poznajemy się na pograniczu polsko-saksońskim poprzez wymianę kulturową jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.
Das Projekt Wir lernen uns in dem sächsisch-polnischen Grenzregion durch den kulturellen Austausch kennen wird aus den Mittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmittel im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen – Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Więcej w tej kategorii: Projekty zrealizowane »
KLAUZULA INFORMACYJNA

klauzula informacyjna

Klaster Energii

logo final2

Firemki

logo firemki

Firmičky/Firemki