Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego ma rok 2017

14 wrzesień 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza, iż w okresie od dnia 13.09.2017r. do dnia 25.09.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków pracodawców na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu naboru wniosków w zależności od skali zapotrzebowania pracodawców na środki KFS.

 

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.).
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014, poz.639 z poźn.zm.).
3.ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885
z późn. zm.).
4.wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

I.KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
1. zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS:
a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – aby pracodawca mógł skorzystać ze środków KFS powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD zaczynający się odpowiednio od liczb 10 do 33, od 49 do 53 lub od 86 do 88. W ramach priorytetu do korzystania ze środków KFS nie kwalifikują się firmy z kodem działalności rozpoczynającym się odpowiednio od liczb 33.1, 42,45, 45.20, 77.1, 77.3,95.;
b) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych określonych w „Barometrze zawodów”;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do finansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów na 2017 rok;
8. nie zaleganie z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem
w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych;
9. posiadanie statusu pracodawcy przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz co najmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia pracownika, mającego wziąć udział w kształceniu ustawicznym.
10. w przypadku niewystarczających środków KFS przy rozpatrywaniu wniosków pracodawcy starosta może zastosować dodatkowe kryteria:
10.1. pierwszeństwo realizacji wniosków pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS (ponadto starosta zastrzega prawo weryfikacji efektywności i skuteczności udzielonego pracodawcy wsparcia w ramach KFS w latach ubiegłych);
10.2. pierwszeństwo realizacji wniosków dotyczących kształcenia organizowanego
w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

II. ZASADY NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW
1. Nabór wniosków pracodawców będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Zasadami finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2017r.
2. W roku 2017 maksymalny koszt dofinansowania kształcenia ustawicznego w ramach KFS wynosi maksymalnie 4250,00 zł na jednego uczestnika.
3. Pracodawca powinien złożyć wniosek w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia. Działania, o których finansowanie wystąpi pracodawca muszą rozpocząć się w 2017 roku. Ponadto przyznane pracodawcy środki KFS powinny być wydatkowane w bieżącym roku.
4. Pracodawca zainteresowany otrzymaniem środków KFS składa wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce siedziby pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności wraz z wymaganymi załącznikami. Wypełnione wnioski należy składać w pokoju nr 108 Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (sekretariat), ul. Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec lub za pośrednictwem poczty.
5. Starosta rozpatruje wyłącznie wnioski złożone w terminie prowadzonego naboru, wypełnione prawidłowo i złożone z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienia.
6. Prawidłowe wypełnienie wniosku i jego kompletność warunkują rozpatrywanie wniosków pracodawcy.
Najczęściej popełniane przez pracodawców błędy w wypełnianiu wniosków:
a) nie załączenie wszystkich wymaganych załączników do wniosku,
b) nie wypełnienie wszystkich pól i pozycji wniosku, w tym także pól dotyczących informacji na temat wybranego organizatora kształcenia – w przypadku jeżeli dane pole nie dotyczy pracodawcy należy je wykreślić bądź opatrzyć informacją „nie dotyczy”,
c) nieprawidłowe określanie wielkości przedsiębiorcy oraz stanu personelu, a tym samym nieprawidłowe wskazania wysokości wnioskowanych środków KFS (np. nie uwzględnianie do RJR zatrudnionych członków zarządu, kierowników-właścicieli, danych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich, nie uwzględnianie powiązań między firmami należącymi do tych samych osób fizycznych),
d) lakoniczne uzasadnianie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem celów oraz priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
e) lakoniczne uzasadnianie dokonanego wyboru organizatora kształcenia,
f) łączenie w jedno działanie kształcenia składającego się z kursów, badań lekarskich
i egzaminów państwowych.
7. Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalności wydatkowania środków publicznych.
8. Z uwagi na publiczny charakter przyznawanego wsparcia starosta może żądać od pracodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów (w szczególności kalkulacji kosztów danego działania), w przypadku wątpliwości dotyczących celowości finansowania danej formy kształcenia oraz wysokości opłat za jej wykonanie.
9. Wnioski złożone przez jednostki organizacyjne powiatu zgorzeleckiego będą opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy, w związku z realizowanymi standardami bezstronności i przejrzystości przyjmowania wniosków pracodawców do realizacji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy mogą podlegać również wnioski innych pracodawców w odniesieniu do celowości
i racjonalności finansowania kosztów wnioskowanego kształcenia ustawicznego.
10. W terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku starosta informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.
11. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
a) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
b) niedołączenia wymaganych załączników.

Aktualny druk wniosku o przyznanie środków KFS jest dostępny w pok. 210 Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, oraz na stronie internetowej http://zgorzelec.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 777 05 50 lub 75 777 05 22 w godz. 8:00 – 13:00.

Polecamy
Kalendarium
Lipiec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Wyszukiwarka

Harmonogram Imprez Otwartych 2017 

Poznaj warunki życia i pracy w Unii Europejskiej

eures

WKU Bolesławiec


WKU w Bolesławcu

Gminy w powiecie
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknieMiasto i Gmina Bogatynia
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto i Gmina Pieńsk
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Sulików
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Miasto Zawidów
  • HERG GMINY ZGORZELEC
    Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina Zgorzelec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Gmina i Miasto Węgliniec
  • Kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i otworzenie w nowym oknie Powiat zgorzelecki